Regulamin zajęć tanecznych z tańca towarzyskiego – equality dance grupy Chillli

 

1.    Zajęcia taneczne odbywają się w poniedziałki od 20.15 do 21.45 w studiu tanecznym w KAtowicach. Termin oraz miejsce zajęć mogą ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną wcześniej poinformowani.

2.    Ramowy przebieg zajęć tanecznych:

-       wspólna rozgrzewka,

-       nauka wybranego tańca latynoamerykańskiego,

-       roztańczenie,

-       nauka wybranego tańca standardowego,

-       roztańczenie.

3.    Cele zajęć tanecznych:

-       nauka tańca towarzyskiego – equality dance,

-       nauka tańców latynoamerykańskich (w tym samba, cha-cha, rumba, paso doble, jive) i standardowych (w tym walc angielski, tango, walc wiedeński, fokstrot, quickstep),

-       szerzenie oraz propagowanie tańca towarzyskiego w kręgach LGBT,

-       przyjazna zabawa tańcem towarzyskim,

-       zdobywanie umiejętności tanecznych, szczególnie z zakresu tańca towarzyskiego oraz stopniowa ich poprawa,

-       tworzenie grupy, w której nikt nie jest dyskryminowany, panują poczucie jedności oraz miła i przyjazna atmosfera, nawiązują się nowe znajomości i przyjaźnie,

-       reprezentowanie grupy na turniejach equality dance oraz pokazach tanecznych.

4.    Na zajęciach obowiązuje strój zmienny oraz obuwie zmienne.

5.    Koszt pojedynczych zajęć wynosi 15 zł. Opłata nie ulega zmniejszeniu ze względu na spóźnienie uczestników, bądź chęć udziału tylko w wybranej części zajęć. Koszt zajęć może jednak ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną wcześniej poinformowani.

6.    Zajęcia taneczne przygotowują oraz prowadzą dwaj instruktorzy. Jeden instruktor zajmuje się opracowaniem i prowadzeniem części poświęconej tańcom latynoamerykańskim, drugi przygotowuje i prowadzi część poświęconą tańcom standardowym.

7.    Ingerencja uczestników w treści oraz metodykę zajęć w trakcie ich trwania jest niedozwolona. Wszelkie zastrzeżenia czy propozycje uczestników można przekazać instruktorom na osobności przed lub po zajęciach.

8.    Instruktorzy są zwolnieni z opłat za zajęcia, ale nie otrzymują za przygotowanie oraz prowadzenie zajęć żadnego wynagrodzenia.

9.    Instruktorzy są zobowiązani do traktowania wszystkich uczestników jednakowo i sprawiedliwie.

10.              Uczestnicy zajęć są zobowiązani do szacunku wobec innych uczestników oraz instruktorów. Brak poszanowania czy wyśmiewanie się z innych uczestników lub instruktorów w trakcie zajęć są niedopuszczalne.

11.              Na zajęciach, zarówno instruktorzy, jak i uczestnicy zachowują się kulturalnie, wykazują pozytywnego ducha podczas wykonywania ćwiczeń, nauki oraz tańca.

12.              Uczestnicy zajęć oraz instruktorzy dbają wspólnie o miłą i przyjazną atmosferę zajęć.

13.              Uczestnicy zajęć budują grupę, wspierając się i dążąc do wspólnych celów.

14.              Zajęcia taneczne mają być przyjazną zabawą, ale również nauką, zdobywaniem umiejętności tanecznych oraz stopniową ich poprawą.

15.              Uczestnicy zajęć mają obowiązek podchodzić do nich profesjonalnie, wykonywać rzetelnie wszystkie zalecenia instruktorów.

16.              Niedyspozycja uczestnika powinna być zgłaszana przed zajęciami. Uczestnik, który przystępuje do zajęć, jest uważany za sprawnego i może wykonywać wszystkie ćwiczenia, które polecili instruktorzy.

17.              Udział w zajęciach pod wpływem alkoholu lub narkotyków jest niedozwolony.

18.              Instruktorzy mają prawo do przerwania zajęć, jeśli:

-       założenia zajęć nie są spełniane przez uczestników,

-       atmosfera czy zachowanie uczestników zakłóca lub uniemożliwia prowadzenie zajęć,

-       w zajęcia wkradnie się dezorganizacja.

19.              Instruktorzy zastrzegają sobie prawo do korygowania i wprowadzania nowych zasad regulaminu po konsultacji z uczestnikami.

 

Udział w zajęciach tanecznych jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu wiąże się z upomnieniem, przerwaniem zajęć lub nawet usunięciem z zajęć.